Преглед на дејностите во Република Македонија

БИРОКАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
ВОЗИЛА И ОПРЕМА
ГРАДЕЖНИШТВО И ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА
ГРАФИКА
ГУМА И ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА
ДЕЛОВНИ И СЕРВИСНИ УСЛУГИ
ДРВНА ИНДУСТРИЈА – МЕБЕЛ
ДРЖАВНИ ВЛАДИНИ И НЕВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ
ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРИКА И ЕНЕРГЕТИКА
ЗАНАТСКИ УСЛУГИ
ЗЕМЈОДЕЛИЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА
ИГРИ НА СРЕЌА И ОБЛОЖУВАЛНИЦИ
КУЛТУРА
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
МЕДИЦИНА, АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА И ОПРЕМА
МЕШОВИТА СТОКА, МАРКЕТИ
НАФТА И ГАСОВИ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС НА ГРАЃАНИТЕ
РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ И СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА
СПОРТ, ОПРЕМА И РЕКРЕАЦИЈА
СТОЧАРСТВО, ЖИВИНАРСТВО И ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ
ТЕКСТИЛ, КОЖА, КРЗНО И ОБУВКИ
ТУТУН
УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ, ОПРЕМА И АМБАЛАЖА ЗА ПАКУВАЊЕ
ФИНАНСИСКО ТЕХНИЧКИ УСЛУГИ
ХАРТИЈА И ХАРТИЕНА АМБАЛАЖА
ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ХРАНА-ПИЈАЛОЦИ И АМБАЛАЖА ЗА ПАКУВАЊЕ
ХТЗ И ППЗ – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА