Преглед на дејностите во Република Македонија

БИРОКАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА,BIROKANCELARISKI MATERIJALI I INFORMATICKA TEHNOLOGIJA,MATERIJALET BZROYZRORE DHE TEKNOLOGIJA INFORMATIKE
ВОЗИЛА И ОПРЕМА,VOZILA I OPREMA,PAJISJET DHE MJETET VOZITËSE
ГРАДЕЖНИШТВО И ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА,GRADEZNISTVO I GRADEZNA MEHANIZACIJA,NDËRTIMTARIJA DHE MEKANIZACIONI NDËRTIMTARE
ГРАФИКА,ПЕЧАТНИЦИ,ДИЗАЈН,GRAFIKA,PECATNICI,DIZAJN,GRAFIKA,SHTYPSHKRONJA,DIZAJNI
ГУМА И ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА,GUMA I PROIZVODI OD GUMA,GOMA DHE PRODHIMET E GOMËS
ДЕЛОВНИ И СЕРВИСНИ УСЛУГИ,DELOVNI I SERVISNI USLUGI,
ДРВНА ИНДУСТРИЈА – МЕБЕЛ,МАТЕРИЈАЛИ И ОКОВ,DRVNA INDUSTRIJA-MEBEL,MATERIJALI I OKOV,INDUSTRIJA DRUNORE MATERIJALE DHE FASTENERS (PRANGA) PËRR MOBILJE
ДРЖАВНИ ВЛАДИНИ И НЕВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ,DRZAVNI VLADINI I NEVLADINI INSTITUCII,INSTITUCIONE SHTETRORE QEVERITARE DHE JOQEVERITARE
ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРИКА И ЕНЕРГЕТИКА,ELEKTRONIKA, ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRIKA I ENERGETIKA,ELEKTRONIKË, ELEKTROTEKNIKË ELEKTRIKË DHE ENERGJETIKË
ЗАНАТСКИ И КЛУЧАРСКИ УСЛУГИ,ZANATSKI I KLUCARSKI USLUGI,SHËRBIME ZEJTARE, DHE SHËRRBIME ÇELËSABËRËS
ЗЕМЈОДЕЛИЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА,ZEMJODELIE I SREDSTVA ZA ZASHTITA NA RASTENIJA,BUJQËSI DHE PAISJE PËR MBROJTJE TË BIMËVE
ИГРИ НА СРЕЌА И ОБЛОЖУВАЛНИЦИ,IGRI NA SREKA I OBLOZUVALNICI,LOJË FATI DHE BASTI
КУЛТУРА,KULTURA,KULTURË
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА,MASHINSKA INDUSTRIJA,INDUSTRIJA MAKINERISË
МЕДИЦИНА, АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА И ОПРЕМА,MEDICINA, ALTERNATIVNA MEDICINA I OPREMA,PAJISJE SHENDETËSORE
МЕШОВИТА СТОКА, МАРКЕТИ,MESHOVITA STOKA, MARKETI,MALL I PËRZIER DHE MARKETE
НАФТА И ГАСОВИ,NAFTA I GASOVI,NAFTA DHE GAZET
ОБРАЗОВАНИЕ,OBRAZOVANIE,ARSIM
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС НА ГРАЃАНИТЕ,PRETPRIJATIJA OD OPST INTERES,NDËRMARJE ME INTERES TE PËRGJITHËSHEM TE QYTETARVE
РУДАРСТВО, МЕТАЛУРГИЈА И ГЕОЛОГИЈА,RUDARSTVO, МETALURGIJA I GEOLOGIJA I XEHTARIJA, GJEOLOGJIJA DHE METALURGJIJA
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ И СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА,SOOBRAKAJ I VRSKI I STANICI ZA TEHNICKI PREGLED NA VOZILA,LIDHJE KOMUNIKACIONI DHE STACIONE PËR KONTROLLIM TEKNIK
СПОРТ, ОПРЕМА И РЕКРЕАЦИЈА,SPORT, OPREMA I REKREACIJA,PAJISJE SPORTIVE DHE RECREATIVE
СТОЧАРСТВО, ЖИВИНАРСТВО И ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ,STOCARSTVO, ZIVINARSTVO I DOMASNI MILENICI,BLEKTORI, BAGËTI DHE KANAKARË SHTËPIJAKË
ТЕКСТИЛ, КОЖА, КРЗНО И ОБУВКИ,TEKSTIL, KOZA, KRZNO I OBUVKI,TEKSTIL, LËKURË, GËZOF DHE KËPUCË
ТУТУН,TUTUN,DUHAN
УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ, ОПРЕМА И АМБАЛАЖА ЗА ПАКУВАЊЕ,UGOSTITELSTVO, TURIZAM, OPREMA I AMBALAZA ZA PAKUVANJE,GOSTITJE, TURIZËM DHE PAJISJET AMBALAZH PËR PAKETIM
ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ, ОСИГУРУВАЊЕ И ШТЕДИЛНИЦИ,FINANSISKI USLUGI OSIGURUVANJE I SHTEDILNICI,SHËRBIME TEKNIKO – FINANCIARE, KURSIMI, SIGURIMEVE
ХАРТИЈА, ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА И АМБАЛАЖА,HARTIJA, PROIZVODI OD HARTIJA I AMBALAZA,HARTIJA, PRODUKTE NGA HARTIJA I AMBALAZA
ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, БОИ, ЛАКОВИ, ПЛАСТИКА И ДРУГО,HEMISKA INDUSTRIJA, BOI, LAKOVI, PLASTIKA I DRUGO,INDUSTRIJA KEMIKE, NGYRA, LLAQE DHE PLASTIKË
ХРАНА-ПИЈАЛОЦИ, ШУМСКИ ПЛОДОВИ И АМБАЛАЖА ЗА ПАКУВАЊЕ,HRANA-PIJALOCI, SHUMSKI PLODOVI I AMBALAZA ZA PAKUVANJE,USHQIMI, PIJET DNE MATERIALE PAKETI
ХТЗ И ППЗ – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА,HTZ I PPZ – LICNA ZASTITNA OPREMA,MBROJTJA NGA ELEMENTET KIMIKO-TEKNIKE, ZJARRI DHE SHPËTIMI